Thống kê XSMB theo tháng - Thống kê giải đặc biệt miền bắc theo tháng

Bảng đặc biệt miền Bắc theo tháng

  • To/nhỏ:
  • 25%
  • 50%
  • 75%
  • 100%

Xem thống kê giải đặc biệt tháng 5 các năm

2023 61820
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
00865
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
85576
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
81918
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
82647
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
02904
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
88060
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
44481
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
58546
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
97996
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
63134
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
84102
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
19949
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
67753
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
90956
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
19031
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
67949
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
22632
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
22317
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
70452
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
45297
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
32754
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
95972
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
19966
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
20319
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
36191
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
96237
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
2022 81691
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
94479
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
48243
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
79110
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
78054
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
20116
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
73301
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
51139
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
05659
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
35106
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
27724
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
55065
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
29436
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
30775
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
93649
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
17713
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
58553
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
69049
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
49968
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
78195
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
85198
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
24547
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
29213
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
97218
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
87109
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
41717
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
29667
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
57318
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
87354
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
12512
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
39725
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
2021 05365
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
76578
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
51925
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
09580
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
83866
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
80359
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
70447
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
26493
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
76369
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
54247
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
57470
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
49650
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
68664
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
81047
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
59925
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
32965
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
67626
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
10448
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
83572
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
55967
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
75723
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
94325
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
13529
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
19685
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
82871
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
64904
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
33003
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
07076
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
81687
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
15553
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
18650
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
2020 29166
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
82632
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
08247
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
36662
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
56872
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
03336
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
83382
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
67241
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
71770
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
32765
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
02419
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
35009
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
12795
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
33963
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
41795
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
75146
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
76380
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
44554
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
96600
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
51265
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
58738
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
27298
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
98991
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
81779
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
67211
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
29154
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
06561
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
09913
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
97954
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
59964
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
83834
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
2019 34641
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
94761
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
12050
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
63371
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
21900
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
44642
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
74530
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
36128
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
73052
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
95735
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
48500
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
55886
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
75368
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
38982
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
22819
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
23736
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
10532
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
92849
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
20112
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
43464
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
04934
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
31635
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
98583
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
71563
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
45433
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
90064
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
09247
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
96458
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
19146
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
47625
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
79905
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
2018 55556
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
03379
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
74902
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
95201
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
29482
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
78238
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
85664
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
35876
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
55560
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
69710
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
37704
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
98581
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
27336
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
41345
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
10316
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
71470
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
87623
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
38740
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
15245
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
32370
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
06511
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
81330
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
37544
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
42876
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
89936
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
70873
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
63408
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
44938
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
26997
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
43163
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
93554
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
2017 61365
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
42808
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
99681
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
18574
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
95129
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
61795
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
26439
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
51610
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
97276
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
56062
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
16161
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
08792
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
58255
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
30587
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
95749
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
99794
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
89370
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
35236
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
34080
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
43031
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
99377
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
82752
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
62307
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
31099
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
20369
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
56321
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
15355
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
25467
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
28444
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
59431
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
32266
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
2016 90242
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
04196
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
12191
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
09640
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
83220
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
21153
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
45898
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
78522
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
43873
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
09857
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
83775
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
99739
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
62586
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
14724
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
11181
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
09334
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
32205
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
28192
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
59894
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
48441
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
75850
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
06448
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
93882
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
91964
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
49604
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
23854
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
15182
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
92490
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
95848
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
78638
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
53097
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
2015 46431
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
92947
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
85415
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
56983
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
44820
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
84075
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
64210
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
30191
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
32907
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
58268
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
00620
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
68375
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
20310
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
44195
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
14199
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
93043
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
08062
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
20906
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
44920
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
76663
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
52200
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
23026
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
41469
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
47944
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
47246
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
16856
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
83155
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
16661
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
45518
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
18637
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
16739
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
2014 89294
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
99852
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
97171
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
23309
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
90547
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
80448
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
96027
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
62885
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
18962
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
75042
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
03377
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
84703
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
88185
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
61511
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
79513
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
35053
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
73499
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
30547
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
44730
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
65500
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
97696
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
06529
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
65996
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
39454
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
11954
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
34345
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
45566
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
18197
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
01714
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
79122
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
19070
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
2013 43000
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
29696
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
73306
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
54550
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
27857
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
84037
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
57145
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
72965
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
28777
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
15497
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
52003
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
82671
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
66287
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
26866
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
72642
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
98376
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
17701
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
28736
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
81517
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
61753
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
61334
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
18450
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
25852
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
19229
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
60011
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
29086
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
81344
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
05581
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
34437
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
64352
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
93713
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
2012 99390
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
49051
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
87274
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
90435
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
53045
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
71421
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
91229
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
45644
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
62990
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
68360
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
02893
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
33176
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
71190
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
08377
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
80265
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
64435
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
64207
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
64770
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
08281
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
10839
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
75839
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
81494
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
75086
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
12701
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
80696
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
88567
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
75205
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
27110
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
34221
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
69939
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
75997
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
2011 64082
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
76630
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
43819
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
55471
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
21494
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
64832
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
08030
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
08493
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
69349
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
30069
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
78309
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
59701
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
95713
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
47224
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
22817
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
07634
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
21975
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
29621
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
14560
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
42696
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
78256
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
81356
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
52980
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
29698
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
84144
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
76823
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
49870
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
11595
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
54914
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
04594
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
25166
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
2010 06233
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
54420
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
55870
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
27931
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
49835
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
87824
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
29573
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
44892
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
39067
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
25634
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
06238
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
95739
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
41015
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
43817
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
73913
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
56325
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
07002
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
90598
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
21498
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
71147
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
92095
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
65496
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
25008
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
44960
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
10875
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
38344
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
44930
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
14388
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
45333
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
90063
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
80643
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
2009 46257
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
16234
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
88409
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
37172
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
54165
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
94491
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
82514
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
77297
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
11859
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
10218
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
38110
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
55263
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
16457
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
19558
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
51699
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
37457
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
61952
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
25312
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
38459
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
09276
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
39547
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
02092
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
93302
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
57618
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
91529
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
62222
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
06713
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
47348
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
18084
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
89645
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
69651
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
2008 38368
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
88698
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
86343
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
66552
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
65809
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
10436
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
63955
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
87688
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
47082
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
40177
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
93509
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
06061
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
90732
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
30329
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
38970
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
00352
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
48412
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
59522
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
99368
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
18844
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
05762
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
33601
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
69034
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
83623
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
68587
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
49205
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
29708
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
46635
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
28916
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
11787
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
08906
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
2007 18971
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
59389
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
30766
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
73536
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
43134
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
08485
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
94066
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
29911
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
97775
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
77635
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
04344
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
71015
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
76981
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
27438
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
83693
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
24258
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
06135
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
79394
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
63029
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
85164
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
64759
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
22244
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
08767
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
46025
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
48727
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
39292
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
61412
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
15684
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
47321
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
21753
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
41948
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
2006 60285
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
75683
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
85112
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
34152
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
40201
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
45046
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
37445
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
13509
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
77934
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
46759
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
44170
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
59782
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
79467
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
05441
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
63784
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
23982
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
42520
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
51235
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
12524
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
04877
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
20802
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
82533
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
01641
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
77563
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
98555
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
29464
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
29581
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
19308
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
40283
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
15905
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
73083
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
2005 00032
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
67119
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
00717
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
38916
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
64516
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
70375
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
38340
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
56514
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
24829
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
25355
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
31884
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
71400
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
14461
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
92098
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
94957
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
33242
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
11596
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
36139
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
44154
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
66311
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
28168
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
46837
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
96959
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
51489
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
66676
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
33943
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
97247
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
60401
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
33001
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
32453
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
25972
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
2004 24307
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
94235
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
73571
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
88287
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
25179
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
91468
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
05155
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
27937
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
78937
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
46849
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
67712
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
52310
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
15188
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
88693
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
41090
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
27056
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
35845
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
87005
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
52605
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
84978
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
04708
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
51959
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
77203
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
02254
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
89827
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
14447
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
28765
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
65613
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
00957
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
86687
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
04781
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
2003 86479
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
52854
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
26098
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
69237
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
12864
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
94171
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
57219
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
53514
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
41701
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
97435
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
02615
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
71036
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
49267
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
41567
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
22352
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
58792
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
37866
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
89958
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
99467
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
01832
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
47542
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
93378
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
87328
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
08195
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
77570
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
32809
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
86115
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
39082
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
06794
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
65132
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
1508
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
Đầu Đuôi Loto Tổng

Bình luận

Thống kê giải đặc biệt theo tháng – tổng hợp giải đặc biệt của các ngày trong cùng một tháng, so sánh giải đặc biệt về trong cùng 1 tháng giữa các năm khác nhau.

Người chơi có thể chọn xem thống kê giải đặc biệt XSKTMB theo tháng của bất kỳ tháng nào (từ tháng 1 đến tháng 12), so sánh dữ liệu được tổng hợp trong 13 năm liên tiếp gần nhất trở lại đây.

Dữ liệu trong mục thống kê giải đặc biệt này được hiển thị như sau:

  • Hàng ngang biểu thị các ngày trong tháng, được xếp từ ngày mùng 1 tới ngày cuối cùng của tháng. Mỗi ô nào để trống là ngày đó chưa quay (nếu chưa hết tháng hiện tại) hoặc không quay (thường là các tháng thiếu ngày, dịp Tết âm lịch hoặc do 1 vài lý do cực kỳ đặc biệt như phòng chống đại dịch Covid-19…)
  • Cột dọc đầu tiên là các năm được sắp xếp từ thời điểm hiện tại lùi dần về các năm trước.
  • Trong mỗi ô có giải đặc biệt đầy đủ với dãy 5 chữ số, số hàng chục và hàng đơn vị được làm nổi bật để người chơi dễ xem. Những ô có màu xanh đậm là kỳ mở thưởng rơi vào ngày cuối tuần (thứ 7, chủ nhật).
  •  Thống kê KQXSMB theo tháng giúp người chơi tìm hiểu và nắm được quy luật về giải đặc biệt các tháng đó vào những năm trước.