Thống kê đầu đuôi lô tô MB - Thống kê đầu đít xổ số miền Bắc

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Chọn số ngày

Thống kê đầu lô tô miền Bắc 20 ngày gần đây nhất

Ngày
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9
1 lần
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
6 lần
4 lần
3 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
4 lần
5 lần
2 lần
4 lần
1 lần
2 lần
4 lần
4 lần
2 lần
4 lần
2 lần
4 lần
0 lần
4 lần
4 lần
2 lần
1 lần
5 lần
4 lần
1 lần
2 lần
4 lần
0 lần
5 lần
4 lần
0 lần
5 lần
2 lần
3 lần
4 lần
0 lần
3 lần
1 lần
1 lần
4 lần
5 lần
2 lần
5 lần
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
5 lần
1 lần
2 lần
4 lần
2 lần
3 lần
4 lần
0 lần
4 lần
2 lần
3 lần
2 lần
5 lần
3 lần
4 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
4 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
0 lần
4 lần
4 lần
3 lần
3 lần
4 lần
5 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
5 lần
1 lần
4 lần
1 lần
6 lần
4 lần
1 lần
1 lần
4 lần
3 lần
2 lần
0 lần
4 lần
0 lần
3 lần
1 lần
4 lần
8 lần
3 lần
0 lần
4 lần
3 lần
3 lần
4 lần
2 lần
4 lần
3 lần
0 lần
3 lần
4 lần
1 lần
1 lần
7 lần
0 lần
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
3 lần
4 lần
4 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
7 lần
4 lần
3 lần
1 lần
4 lần
3 lần
1 lần
6 lần
3 lần
3 lần
1 lần
6 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
2 lần
4 lần
2 lần
3 lần
3 lần
5 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
5 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
0 lần
3 lần
1 lần
6 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
6 lần
6 lần
1 lần
0 lần
5 lần
3 lần
4 lần
1 lần
3 lần
4 lần
1 lần
0 lần
6 lần
Tổng45
63
45
53
60
58
55
46
61
54
 • Đầu 0: 45 lần về
 • Đầu 1: 63 lần về
 • Đầu 2: 45 lần về
 • Đầu 3: 53 lần về
 • Đầu 4: 60 lần về
 • Đầu 5: 58 lần về
 • Đầu 6: 55 lần về
 • Đầu 7: 46 lần về
 • Đầu 8: 61 lần về
 • Đầu 9: 54 lần về

Thống kê đuôi (đít) lô tô miền Bắc 20 ngày gần đây nhất

Ngày
Đít 0
Đít 1
Đít 2
Đít 3
Đít 4
Đít 5
Đít 6
Đít 7
Đít 8
Đít 9
4 lần
4 lần
1 lần
3 lần
3 lần
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
4 lần
3 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
5 lần
4 lần
2 lần
4 lần
2 lần
6 lần
2 lần
2 lần
1 lần
4 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
5 lần
2 lần
2 lần
1 lần
5 lần
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
4 lần
2 lần
0 lần
2 lần
5 lần
2 lần
5 lần
3 lần
5 lần
1 lần
4 lần
3 lần
1 lần
5 lần
4 lần
3 lần
1 lần
0 lần
4 lần
2 lần
4 lần
1 lần
3 lần
6 lần
5 lần
1 lần
0 lần
1 lần
0 lần
3 lần
4 lần
4 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
5 lần
1 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
4 lần
3 lần
4 lần
4 lần
2 lần
3 lần
4 lần
3 lần
1 lần
4 lần
2 lần
2 lần
1 lần
4 lần
3 lần
3 lần
1 lần
4 lần
1 lần
3 lần
3 lần
5 lần
3 lần
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
6 lần
2 lần
6 lần
0 lần
3 lần
0 lần
5 lần
0 lần
4 lần
1 lần
4 lần
1 lần
4 lần
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
4 lần
4 lần
5 lần
5 lần
0 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
0 lần
3 lần
3 lần
4 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
5 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
4 lần
3 lần
2 lần
7 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
4 lần
5 lần
0 lần
4 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
0 lần
7 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
4 lần
3 lần
4 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
6 lần
1 lần
1 lần
1 lần
5 lần
4 lần
4 lần
3 lần
0 lần
Tổng58
52
62
44
54
68
57
52
49
44
 • Đít 0: 58 lần về
 • Đít 1: 52 lần về
 • Đít 2: 62 lần về
 • Đít 3: 44 lần về
 • Đít 4: 54 lần về
 • Đít 5: 68 lần về
 • Đít 6: 57 lần về
 • Đít 7: 52 lần về
 • Đít 8: 49 lần về
 • Đít 9: 44 lần về

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 20 ngày gần đây nhất

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
7 lần
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
3 lần
1 lần
2 lần
6 lần
1 lần
2 lần
3 lần
4 lần
4 lần
3 lần
1 lần
4 lần
2 lần
3 lần
1 lần
4 lần
2 lần
4 lần
3 lần
4 lần
0 lần
6 lần
5 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
0 lần
3 lần
1 lần
4 lần
5 lần
4 lần
3 lần
5 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
0 lần
3 lần
4 lần
3 lần
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
5 lần
3 lần
2 lần
3 lần
5 lần
2 lần
3 lần
4 lần
3 lần
1 lần
4 lần
1 lần
3 lần
2 lần
4 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
3 lần
2 lần
6 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
4 lần
4 lần
2 lần
4 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
5 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
4 lần
2 lần
6 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
5 lần
2 lần
4 lần
6 lần
2 lần
5 lần
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
0 lần
2 lần
1 lần
5 lần
1 lần
5 lần
1 lần
2 lần
7 lần
2 lần
2 lần
1 lần
5 lần
1 lần
3 lần
0 lần
3 lần
1 lần
5 lần
2 lần
4 lần
3 lần
1 lần
3 lần
5 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
5 lần
3 lần
2 lần
5 lần
2 lần
4 lần
2 lần
5 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
4 lần
2 lần
5 lần
6 lần
7 lần
0 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
6 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
4 lần
0 lần
3 lần
1 lần
6 lần
4 lần
1 lần
Tổng57
64
60
47
63
48
53
54
53
41
 • Tổng 0: 57 lần về
 • Tổng 1: 64 lần về
 • Tổng 2: 60 lần về
 • Tổng 3: 47 lần về
 • Tổng 4: 63 lần về
 • Tổng 5: 48 lần về
 • Tổng 6: 53 lần về
 • Tổng 7: 54 lần về
 • Tổng 8: 53 lần về
 • Tổng 9: 41 lần về

Bảng thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc tổng hợp chu kỳ đầu đuôi (đít) của tất cả các cặp loto 2 số theo biên độ ngày người chơi cần khảo sát.

Bảng thống kê đầu đuôi MB cung cấp đến người xem các thông tin sau:

 • Số lần xuất hiện của các số đầu đuôi (từ 0 đến 9) trên bảng kết quả theo ngày
 • Đầu đuôi lô tô nào về nhiều nhất, ít nhất, đầu đuôi nào câm
 • Thống kê tổng số lần về của các số đầu đuôi trong toàn bộ chu kỳ khảo sát.

Xem thêm